દાવામાં વાદી અને પ્રતીવાદીની સંમતી મુજબ કોર્ટનું હકુમતક્ષેત્ર બદલી શકાય નહીં.- (ઓરલ જજમેન્ટ)