વચગાળાના મનાઈ હુકમની અમલવારી માટે પોલીસ રક્ષણ મળવાની અરજી કોર્ટ નામંજુર કરી શકે છે.( ઓર્ડર )