કોઈ ઓબ્જેકશન લેવામાં નઆવે તો ડોક્યુમેન્ટની ફોટોકોપીને આંક આપી શકાય છે.(ઓરલ ઓર્ડેર)