સમરી દાવામાં પ્રતિવાદી લીવ ટુ ડિફેન્સ મળવાની શરતોનું પાલનનાં કરેતો વાદી તેની ફેવરમાં હુકમનામું મેળવવા હક્કદાર બને છે.(ઓરલ ઓર્ડર)