દાવા અરજીમાં ખુલાસારૂપ સુધારો કરવાની અરજી ટેકનીકલ વાંધા ધ્યાને લીધા સિવાય મંજુર કરી શકાય.